23 January 2012

Roland SH week

This week I will publish data for the Roland SH series.
Models:
  • SH-1 
  • SH-1000 
  • SH-09 
  • SH-101 
  • SH-2 
  • SH-2000 
  • SH-3a 
  • SH-5 
  • SH-7